เนื้อหา

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๕๕

"...งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ย่อมมีความสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน  เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน  หากต้องพิจารณาให้เห็นความสำคัญของกันและกัน  แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กัน ด้วยความเป็นมิตร  ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน และด้วยความเมตตาปรองดองกัน งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง..."

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน  เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันอาทิตย์ ที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๕  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลศิริราช  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284