เนื้อหา

โครงการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม

สำนักงานสถิติจังหวัดได้เริ่มโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/ 18 กลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ ปี 2555 จากจังหวัดนำร่อง 10 จังหวัด ปี 2556 ได้นำร่อง 2 กลุ่มจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และ ภาคกลางตอนบน) และตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาได้ดำเนินการครบทั้ง 76 จังหวัด/ 18 กลุ่มจังหวัด ในรูปคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 668/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด /18 กลุ่มจังหวัด

 

 โครงการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2558

 โครงการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559

  โครงการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 

 

 

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284