เนื้อหา

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ”


พันธกิจ (Mission)

1.บริหารจัดการสถิติและสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

2. จัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ ของประเทศ

3. บริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

4. จัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้ด้านสถิติ

5. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ


ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

1.   บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นของประเทศ ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2.   พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน

3.   พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความรู้ความชำนาญ เป็นมืออาชีพ

4.   ส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ


 เป้าประสงค์ (Goals)

1.ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย

3.บุคลากรด้านสถิติของประเทศมีความรู้ความชำนาญ เป็นมืออาชีพ

4.ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

วัฒนธรรมองค์กร

“ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า

ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช.”

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284