เนื้อหา

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจเยี่ยมโครงการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดนครพนม โดยได้คัดเลือกตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระหว่าง วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2561

 

การประชุมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครพนม ชั้น 4 สำนักงาน ทีโอที จังหวัดนครพนม โดยมีท่านสือ ล้ออุทัย เป็นประธานฯ ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้

DSC 0013

DSC 0046

และเวลา 15.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดติดตั้ง หมู่ 16 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม

1519704767032

1519704803212

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดติดตั้ง ณ หมู่ 7 ต.ดอนนางหงษ์ อ.ธาตุพนม

DSC 0122

DSC 0111

 DSC 0153

 

 

การนำเสนอผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2559

1510883081595

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สถิติจังหวัดนครพนม พร้อมคณะเดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2559 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย จัดขึ้น

ในการนี้สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม ได้รับเกียรติจากท่านรองประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นเกียรติในการเปิดประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม ได้เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และสตรี เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สถานพินิจเด็กและเยาวชน สำนักงานคุมประพฤติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุข และบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครพนม

โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอสถานการณ์เด็ก และสตรี ของจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพิจารณาจากความเสมอภาค โดยใช้เกณฑ์สัดส่วนความยากจนเป็นหลักในการพิจารณา อันได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ในการบรรยายสรุปผลสำรวจในครั้งนี้

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284