เนื้อหา

โครงการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2560

ครงการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดนครพนม

ประจำปีงบประมาณ 2560

                    ด้วยภารกิจตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มาตรา 6(1) กำหนดให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีหน้าที่ในการจัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อให้การดำเนินงานด้านสถิติของประเทศมีความเป็นเอกภาพ ข้อมูลสถิติมีมาตราฐานลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำสถิติ นำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่าวยงานภาครัฐลแะใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศร่วมกัน และมาตรา 6(7) กำหนดให้สำนักงานสถิติแห่งชาติบูรณาการข้อมูลจากหน่ายงานภาครัฐอื่น ๆ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ

                   ดังนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดทำแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 และเพื่อให้การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สอดรับกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 การบริหารบ้านเมืองที่ดี มาตรา 6(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (3) มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และ (6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสอนงความต้องการ จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงบริบทให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน โดยการปรับบริบทของการจัดองค์กร การจัดการกระบวนงาน และการสร้างสมรรถนะให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เพิ่มขึ้น จากบริบทเดิมที่กำหนดให้มีการดำเนินงานในระดับกระทรวง กรม นั้น รวมทั้ง คณะรัฐมนตรีได้รับทราบแผนการดำเนินการโครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว

            ในปี พ.ศ. 2560 นี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้ดำเนินงาน "โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด / 18 กลุ่มจังหวัด" ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการนโยบายบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการมีนโยบายให้กลุ่มจังหวัดมียุทธศาสตร์ที่ต้องการการบูรณาการข้อมูลการทำงานอย่างมีส่วนร่วม รวมทั้งเสริมสร้างกระบวนการการบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัด ที่มีความต้องการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์เป็นอย่างมาก

 

ชุดข้อมูลกลาง 4 ประเด็น

 

rice1

ชุดข้อมูลกลางเรื่องที่ 1

Mind Map... | รายงานวิเคราะห์ | infographic


Metadate : 1 & 2

travel

ชุดข้อมูลกลางเรื่องที่ 2

Mind Map... | รายงานวิเคราะห์ | Infographic

 

Metadate : 1 & 2

waste

ชุดข้อมูลกลางเรื่องที่ 3

Mind Map... |รายงานวิเคราะห์ | infographic

 

Metadate : 1, 2 & 3

old

ชุดข้อมูลกลางเรื่องที่ 4

Mind Map... |รายงานวิเคราะห์ | infogrhapic

 

Metadate : 1 & 2

 

 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด 5 ยุทธศาสตร์

sale

ยุทธศาสตร์ที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

 

travel

ยุทธศาสตร์ที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

agri

ยุทธศาสตร์ที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

 

happy

ยุทธศาสตร์ที่ 4

อ่านเพิ่มเติม...

drugs

ยุทธศาสตร์ที่ 5

อ่านเพิ่มเติม...


ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284