ประชุมประจำเดือน 9/2558

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2558 และสถิติจังหวัดนครพนม กล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของชาติ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของสำนักงานฯ ร่วมกล่าวตามสานต่อคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ความว่า “ข้าพเจ้า "ชื่อตน" ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยึดความยุติธรรม ความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง จะยับยั้งชั่งใจ ไม่กระทำการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยืนเคียงข้างสุจริตชน ร่วมสร้างเยาวชนให้โตไปไม่โกง เพื่อจรรโลงและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองสืบไป” และดำเนินการจัดประชุมต่อไปจนแล้วเสร็จ

 

 

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน