โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

logo

2550 - 2559

 ความเป็นมา

          การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เป็นภารกิจของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือที่มักเรียกกันสั้นว่า  “กระทรวง ICT”   โดยมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ที่จะทำหน้าที่ในการส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา ติดตามประเมินผลศูนย์ ICT ชุมชนทั่วประเทศทั้งหมด  โดยจะทำงานและประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อเป็นการประสานทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนมากที่สุด

          เมื่อชุมชนใด “ที่มีความพร้อม”   หรือมีความเป็น “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่จะจัดตั้งศูนย์เป็นของตนเอง  ผู้นำชุมชน  หรือตัวแทนชุมชน  หรือผู้บริหารหน่วยงานก็จะส่งใบขอศูนย์ฯมาที่สถิติจังหวัดนั้นๆ  และที่กระทรวงฯด้วย  โดยสถิติจังหวัดจะเป็นผู้ประเมินความพร้อม  และประสานงานให้  เมื่อกระทรวงฯ พิจารณาความเหมาะสมแล้ว  กระทรวงฯ ก็จะประสานไปที่สถิติจังหวัด  และประสานให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ไปติดตั้งวัสดุอุปกรณ์  ระบบอินเทอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ในศูนย์ฯให้ตามจำนวนที่ชุมชนแต่ละแห่งขอมา จากนั้น  ชุมชน ก็จะเป็นผู้ที่ดูแล  บริหารจัดการศูนย์ฯ  เพื่อประโยชน์ของชุมชนร่วมกัน  โดยมีกระทรวง ICT  เป็นพี่เลี้ยงหลัก  สถิติทุกจังหวัด  ที่ปรึกษาวิชาการและการพัฒนา และหน่วยงานในพื้นที่  และท้ายที่สุด กระทรวง ICT  ก็จะดำเนินการส่งมอบให้ชุมชนดูแล
วัตถุประสงค์

          วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน คือการสร้างโอกาสร่วมกับชุมชนผ่านเครื่องมือ ICT โดยใช้สถานที่ใดๆก็ได้ที่เป็นศูนย์รวม  หรือที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน และตั้งชื่อว่า “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน” เพื่อให้ชุมชนใช้เป็นแหล่งศึกษา และเรียนรู้ตามอัธยาศัย ที่ให้บริการประชาชนทุกอาชีพ และทุกเพศวัย ตลอดจนใช้เป็นแหล่งสนับสนุนอาชีพ สร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้า สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างรายได้ และขยายการให้บริการภาครัฐไปสู่ส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

 

 

 เกี่ยวกับโครงการ

http://www.thaitelecentre.org/index.php/15-about/13-aboutict

logo11

 2560 - ปัจจุบัน

          ศูนย์ดิจิทัลชุมชน คือ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่ได้รับการยกระดับ และปรับบทบาทจากการลดความเหลื่อมล้ำมาเป็นการสร้างคุณค่า เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะเร่งด่วน (๑ ปี ๖ เดือน) เน้นการให้บริการชุมชนในกิจกรรมหลักๆ อ่านเพิ่มเติม...


รายชื่อศูนย์การเรียนรู้

 ict

ลำดับ

ที่

ชื่อศูนย์/ชุมชน สถานที่ตั้ง ตำบล อำเภอ

จำนวน

เครื่อง

ปีที่

จัดตั้ง

สถานะการ

ให้บริการ

หมายเหตุ
1 วัดพระะธาตุเรณู วัดพระธาตุเรณู เรณูนคร เรณูนคร 5 2551 ปิดบริการถาวร เครื่องชำรุด
2 บ้านสร้างติ้ว อาคารเอนกประสงค์ SML นาแก นาแก 6 2551 ปิดบริการถาวร เครื่องชำรุด
3 บ้านท่าเรือ วัดโพธิ์ชัย ท่าเรือ นาหว้า 6 2553 ปิดบริการถาวร เครื่องชำรุด
4 บ้านขามเตี้ยน้อย อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน นาขมิ้น โพนสวรรค์ 6 2553 ปิดบริการถาวร เครื่องชำรุด
5 บ้านหนองสะโน วัดบ้านหนองสะโน ดอนนางหงษ์ ธาตุพนม 11 2553 กำลังย้ายศูนย์ฯ โรงเรียนวัดบึงเหล็กฯ
6 ตำบลนาทม อบต.นาทม นาทม นาทม 16 2554 เปิดให้บริการ
7 บ้านสามผง กองทุนหมู่บ้านสามผง สามผง ศรีสงคราม 16 2554 เปิดให้บริการ
8 โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม 16 2554 เปิดให้บริการ
9 ชุมชนบ้านไชยบุรี โรงเรียนบ้านไชยบุรีวิทยาคม ไชยบุรี ท่าอุเทน 16 2554 เปิดให้บริการ
10 ชุมชนหมู่บ้านห้วยพระ โรงเรียนบ้านห้วยพระ ท่าจำปา ท่าอุเทน 16 2554 เปิดให้บริการ
11 โรงเรียน ตชด. หนองดู่ โรงเรียน ตชด. หนองดู่ นาใน โพนสวรรค์ 16 2554 เปิดให้บริการ
12 ชุมชนหนองฮีสามัคคี โรงเรียนหนองฮีสามัคคี หนองฮี ปลาปาก 16 2554 เปิดให้บริการ
13 ตำบลพุ่มแก อบต.พุ่มแก พุ่มแก นาแก 16 2554 เปิดให้บริการ
14 ชุมชนหนองย่างซิ้น โรงเรียนหนองย่างซิ้น หนองย่างซิ้น เรณูนคร 16 2554 เปิดให้บริการ
15 ตำบลนาถ่อน อบต.นาถ่อน นาถ่อน ธาตุพนม 16 2554 เปิดให้บริการ
16 ชุมชนบ้านคำเตย โรงเรียนคำเตยอุปถัมป์ คำเตย เมืองนครพนม 16 2554 เปิดให้บริการ
17 ชุมชนวัดอรัญญิกาวาส โรงเรียนเทศบาล 4 ในเมือง เมืองนครพนม 16 2554 ปิดบริการชั่วคราว ปรับปรุงอาคารใหม่
18 สมาคมคนพิการ จ.นครพนม สมาคมคนพิการ จ.นครพนม ในเมือง เมืองนครพนม 16 2556 ปิดบริการชั่วคราว ปรับปรุงอาคารใหม่

 

digital

ลำดับ

ที่

ชื่อศูนย์/ชุมชน สถานที่ตั้ง ตำบล อำเภอ

จำนวน

เครื่อง

ปีที่

จัดตั้ง

สถานะการ

ให้บริการ

หมายเหตุ
1 วัดธาตุท่าอุเทน ห้องสมุดประชาชน ท่าอุเทน ท่าอุเทน 11 2553 เปิดให้บริการ
2 กศน.อ.บ้านแพง ห้องสมุดประชาชน บ้านแพง บ้านแพง 21 2553 เปิดให้บริการ
3 บ้านปากอูน ห้องสมุดประชาชน ศรีสงคราม ศรีสงคราม 21 2553 เปิดให้บริการ
4 กศน.ต.เหล่าพัฒนา กศน.ต.เหล่าพัฒนา เหล่าพัฒนา นาหว้า 16 2554 เปิดให้บริการ
5 กศน.อ.นาทม ห้องสมุดประชาชน ดอนเตย นาทม 21 2554 เปิดให้บริการ
6 กศน.ต.นาหว้า กศน.ต.นาหว้า นาหว้า นาหว้า 16 2559 เปิดให้บริการ
7 กศน.ต.นางัว กศน.ต.นางัว นางัว นาหว้า 16 2559 เปิดให้บริการ
8 กศน.ต.บ้านเสียว กศน.ต.บ้านเสียว บ้านเสียว นาหว้า 16 2559 เปิดให้บริการ
9 กศน.ต.นางัว กศน.ต.นางัว นางัว บ้านแพง 11 2559 เปิดให้บริการ
10 กศน.ต.นางาม กศน.ต.นางาม นางาม เรณูนคร 16 2559 เปิดให้บริการ
11 กศน.อ.เรณูนคร กศน.อ.เรณูนคร เรณู เรณูนคร 16 2559 เปิดให้บริการ
12 กศน.อ.ปลาปาก กศน.อ.ปลาปาก ปลาปาก ปลาปาก 11 2559 เปิดให้บริการ
13 กศน.อ.วังยาง ที่ว่าการอำเภอวังยาง วังยาง วังยาง 11 2559 เปิดให้บริการ

 
 


ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน