โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภายใต้การขับเคลื่่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจทัล

นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดนครพนม พร้อมคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงพื้นที่สำรวจการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารชุมชน และ Village E-commerce (ระบบงาน Village E-commerce) ชุมชนตำบลบ้านเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2560
Image e193371Image 23d950dImage 032427aImage 56a45c7Image 6779331

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน