เนื้อหา

อินโฟกราฟฟิค / วิเคราะห์ ที่น่าสนใจ

 

pasasampan2web

ผลสำรวจ

ประเพณีไหลเรือไฟ

2561 (ประชาชน)

pasasampanweb

ผลสำรวจ

ประเพณีไหลเรือไฟ

2561 (ร้านค้า)

so60 trumb

สำมะโน

อุตสาหกรรม

พ.ศ. 2560

ข้อมูลขั้นพื้นฐาน

 _Page_1

การท่องเที่ยว

 6

สถานการณ์ยาเสพติด

นครพนม

 -7

วามคิดเห็น

การแพร่ระบาด

ยาเสพติด60

 9 

การมีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในครัวเรือน 59 

 

 Migrate59

การย้ายถิ่น 2559 


 

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284