เนื้อหา

สื่อสิ่งพิมพ์


0pokfireboth

รายงานสำรวจ

ประเพณีไหลเรือไฟ

พ.ศ. 2560

Drug Aug59

รายงานสำรวจ

สถานการณ์แพร่

ระบาดยาเสพติด

(ส.ค. 59)

Drug mar59

รายงานสำรวจ

สถานการณ์แพร่

ระบาดยาเสพติด

(มี.ค. 59)

ses58

รายงานผล

การสำรวจภาวะ

เศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือน

พ.ศ.2558

ses56

รายงานผล

การสำรวจภาวะ

เศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือน

พ.ศ.2556

so60

รายงานสำมะโน

อุตสาหกรรม

พ.ศ. 2560

ข้อมูลขั้นพื้นฐาน

Pre Agricultural-Census2013

รายงานสำมะโน

การเกษตร

พ.ศ. 2556

census

รายงานสำมะโน

ประชากรและเคหะ

พ.ศ. 2553

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284