การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ และระบบข้อมูลข่าวสารชุมชน (village e-commerce)

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ

และระบบข้อมูลข่าวสารชุมชน (village e-commerce)

วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม ได้ลงพื้นที่ศูนย์ไอซีทีชุมชน ต้นแบบ ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า เพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ และระบบข้อมูลข่าวสารชุมชน (village e-commerce) ณ ศูนย์การอบรมฯ กศน. ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยมีหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เป็นหมู่บ้านเป้าหมาย 4 หมู่บ้าน ๆ ละ 30 คน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดอนศาลา หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 13 บ้านนาน้อย

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่มารับการอบรมเป็นอย่างดี

1536561964680

นางภัทรวดี สิงคเสลิต สถิติจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน

1536561883688

1536561919676

1536561916852

นายเสฎฐวุฒิ วราพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน บรรยายให้ความรู้เท่าทันการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต พร้อมการใช้งานระบบ Village e-Commerce

1536561999325

ให้ประชาชนได้ทดลองถ่ายภาพสินค้า เพื่อใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน