ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม

    
 

             ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2540 กำหนดสิทธิของประชาชนในการได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการพร้อมกับการกำหนด หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน โดย คณะรัฐมนตรี และ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีมติ กฎกระทรวง และ ประกาศคณะกรรมการฯ  กำหนดรายละเอียดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

            เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี และดำเนินการตามกฎกระทรวง ประกาศ และมติของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่อยู่ในภารกิจได้โดยสะดวก ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 4  ถนนอภิบาลบัญชา  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 

            นอกจากการมาขอรับบริการด้วยตนเองแล้วท่านยังสามารถติดต่อขอรับบริการผ่านทางโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ในทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.โดยสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนมได้จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารไว้อย่างครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด   และสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนมได้จัดทำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ขึ้นเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการสืบค้นข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนมได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

 operator

คู่มือประชาชน

 


 

 

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน