ความก้าวหน้าของคนนครพนม 2562

 

จังหวัดนครพนม มีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ลำดับที่ 46 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ดัชนี HAI = 0.5974)

 

 

เมื่อพิจารณาดัชนีความก้าวหน้าของคนในมิติย่อย พบว่า

 

  1. ดัชนีย่อยด้านสุขภาพ ลำดับที่ 16 (ดัชนี HAI = 0.6444)

  2. ดัชนีย่อยด้านการศึกษา ลำดับที่ 57 (ดัชนี HAI = 0.3354)

  3. ดัชนีย่อยด้านชีวิตการงาน ลำดับที่ 56 (ดัชนี HAI = 0.6732)

  4. ดัชนีย่อยด้านรายได้ ลำดับที่ 67 (ดัชนี HAI = 0.4355)

  5. ดัชนีย่อยด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ลำดับที่ 17 (ดัชนี HAI = 0.9609)

  6. ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ลำดับที่ 48 (ดัชนี HAI = 0.6060)

  7. ดัชนีย่อยด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ลำดับที่ 43 (ดัชนี HAI = 0.6920)

  8. ดัชนีย่อยด้านการมีส่วนร่วม ลำดับที่ 10 (ดัชนี HAI = 0.6357)

 

 

 

 และมีตัวบ่งชี้ที่สำคัญ คือ

 

1. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ลำดับที่ 71 จาก 77 จังหวัด
2. อัตราการว่างงาน ค่อนข้างต่ำอยู่ลำดับที่ 70 จาก 77 จังหวัด
3. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน อยู่ลำดับที่ 72 จาก 77 จังหวัด
4. ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ อยู่ลำดับที่ 72 จาก 77 จังหวัด
5. เด็กอายุ 15 - 17 ปี ที่ทำงาน อยู่ลำดับที่ 72 จาก 77 จังหวัด

 

 

HAI 2562_290663_Page_012


HAI 2562_290663_Page_110


 

 

 

 

 

 

 

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน