การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด 2564)

วันที่ 21 - 23 เมษายน 2564 นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : งานนับจดปี 2564) ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานจัดเก็บข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจในแบบข้อถาม ขอบข่ายคุ้มรวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คำจำกัดความนิยามต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการเก็บข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพที่ต้องครบถ้วน ณ ห้องประชุม สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 4 (อาคารใหม่)


1

 

2     3

 

 4     5 

 

6     7

 

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน