การประชุมแผนดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Video Conference

    เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อพิจารณาร่างตัวชี้วัดสถิติจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2/2564) และแนวทางการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564

     ในการนี้ นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติ จังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 4 (อาคารใหม่)1.1

                                

23

46

         

       

       

 


 

 

 

 

 

 

 

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน