ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ

 

____วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 

พร้อมด้วย นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่จังหวัดนครพนมได้รับหมายในการเสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะที่ 5     (พ.ศ. 2560-2569) ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2564 โดยมีโรงเรียนตำรวจ         ตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 2 แห่ง คือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองดู่ ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์

____ในการนี้ นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายจีระศักดิ์ อุราสาย นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว


1


2  3

4   5

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน