โครงสร้างและอัตรากำลัง

ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 นายภุชพงค์  โนดไธสง

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์

 

นายวิโรจ​น์ เลื่อนราม​

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม มีดังต่อไปนี้

  • กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
  • บริหาร จัดการ การจัดทำสำมะโน
  • บริหาร จัดการ การสำรวจข้อมูล
  • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 โครงสร้างและอัตรากำลัง

สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม

(ข้าราชการ)

boss

นางภัทรวดี  สิงคเสลิต

สถิติจังหวัดนครพนม

sedtawooth

นายเสฎฐวุฒิ วราพุฒ

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

(ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน)

jirasak

นายจีระศักดิ์ อุราสาย

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

chowaras

นายเชาวเรศ ทองจัตุ

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส 

(ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ)

blank

ว่าง

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 

 

(พนักงานราชการ 11 คน)

พนักงานสถิติ 6 คน

is dul tung
นายพาทิศ  สุริยนต์ นายอดุลย์  เหมะธุรินทร์ นายสุรพร  วงค์สกล
 ton1 tom oa
นายทยากร  สัจมนตรี นายธำมรงค์  เคนคม นางวทัดตา  จันทรพัฒนา

 

  ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 5 คน

ram tan nop
นายสราวุธ รัตนพรหมรินทร์ นายสุรชัย  ศรีไสคำ นายนพดล  มุมไธสง
pa sam
นางสาวนภา  หล้าดี นายปิยะพงษ์  สุวรรณมาโจ

  (ลูกจ้าง 7 คน)

judy 1528359597808 1528359595955
นายวัฒนา  เดชาจิรสิน นางสาวพลอยณิศา  สมจิตเจริญ นางสาวกรรณิการ์ เสนานิคม
1528359606040 1528359602352
นายสมศักดิ์ แสนคำ นางสาวพิชามญชุ์ บุญญเศรษฐ์

(จ้างเหมา (ขับรถยนต์) 1 คน)

 

1528359607688

นายวิรุต พูลเต็ม

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284