โครงสร้างและอัตรากำลัง

ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 นายภุชพงค์  โนดไธสง

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์

 

นายวิชัย ประทีปทิพย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม มีดังต่อไปนี้

  • กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
  • บริหาร จัดการ การจัดทำสำมะโน
  • บริหาร จัดการ การสำรวจข้อมูล
  • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 โครงสร้างและอัตรากำลัง

สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม

(ข้าราชการ)

sirilax

นางศิริลักษณ์ อาจอาษา

สถิติจังหวัดนครพนม

sedtawooth

นายเสฎฐวุฒิ วราพุฒ

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

(ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน)

jirasak

นายจีระศักดิ์ อุราสาย

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

20180501 110922

นางจารุลักษณ์ ขันเงิน

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส 

(ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ)

pla

นางสาวสุภาพร คันธราช

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 

 

(พนักงานราชการ 11 คน)

พนักงานสถิติ 6 คน

is dul tung
นายพาทิศ  สุริยนต์ นายอดุลย์  เหมะธุรินทร์ นายสุรพร  วงค์สกล
 ton1 tom oa
นายทยากร  สัจมนตรี นายธำมรงค์  เคนคม นางวทัดตา  จันทรพัฒนา

 

  ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 5 คน

ram tan nop
นายสราวุธ รัตนพรหมรินทร์ นายสุรชัย  ศรีไสคำ นายนพดล  มุมไธสง
pa sam
นางสาวนภา  หล้าดี นายปิยะพงษ์  สุวรรณมาโจ

  (ลูกจ้าง 5 คน)

judy 1528359597808 A
นายวัฒนา  เดชาจิรสิน นางสาวพลอยณิศา  สมจิตเจริญ นางสาวพรทิพ สิงหา
1528359606040 1528359602352
นายสมศักดิ์ แสนคำ นางสาวพิชามญชุ์ บุญญเศรษฐ์

(จ้างเหมา (ขับรถยนต์) 1 คน)

 

 

"ว่าง"

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284