โครงสร้างและอัตรากำลัง

ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 นายภุชพงค์  โนดไธสง

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์

 

นายวิโรจ​น์ เลื่อนราม​

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม มีดังต่อไปนี้

  • กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
  • บริหาร จัดการ การจัดทำสำมะโน
  • บริหาร จัดการ การสำรวจข้อมูล
  • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 โครงสร้างและอัตรากำลัง

สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม

(ข้าราชการ)

boss

นางภัทรวดี  สิงคเสลิต

สถิติจังหวัดนครพนม

sedtawooth

นายเสฎฐวุฒิ วราพุฒ

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

(ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน)

jirasak

นายจีระศักดิ์ อุราสาย

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

uncharee

นางอัญชลี  ธนากูรเมธา

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส 

(ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ)

chanin

นายฌานิน อุตรนคร

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 

 

(พนักงานราชการ 11 คน)

พนักงานสถิติ 6 คน

is dul tung
นายพาทิศ  สุริยนต์ นายอดุลย์  เหมะธุรินทร์ นายสุรพร  วงค์สกล
 ton1 tom oa
นายทยากร  สัจมนตรี นายธำมรงค์  เคนคม นางวทัดตา  จันทรพัฒนา

 

  ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 5 คน

ram tan nop
นายสราวุธ รัตนพรหมรินทร์ นายสุรชัย  ศรีไสคำ นายนพดล  มุมไธสง
pa sam
นางสาวนภา  หล้าดี นายปิยะพงษ์  สุวรรณมาโจ

  (ลูกจ้าง 7 คน)

judy 1528359597808 1528359595955 1528359604236
นายวัฒนา  เดชาจิรสิน นางสาวพลอยณิศา  สมจิตเจริญ นางสาวกรรณิการ์ เสนานิคม นางสาวจิราทิพย์ อุทำกา
1528359606040 1528359602352 1528359607688
นายสมศักดิ์ แสนคำ นางสาวพิชามญชุ์ บุญญเศรษฐ์ นายวิรุต พูลเต็ม

(จ้างเหมา (ขับรถยนต์) 1 คน)

 

นายทักดนัย นาคสด

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284