โครงสร้างและอัตรากำลัง

ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ

25149 

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

wichai 1

นายวิชัย ประทีปทิพย์

20220201

นางอรวรรณ สุทธางกูล

blank

"ว่าง"

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม มีดังต่อไปนี้

  • กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
  • บริหาร จัดการ การจัดทำสำมะโน
  • บริหาร จัดการ การสำรวจข้อมูล
  • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 โครงสร้างและอัตรากำลัง

สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม

(ข้าราชการ)

sirilax

นางศิริลักษณ์ อาจอาษา

สถิติจังหวัดนครพนม

2018-01-18 11-19-30

นายภานุวัฒน์ บุญศรัทธา

นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ

(ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน)

jirasak

นายจีระศักดิ์ อุราสาย

นักวิชาการสถิติชำนาญการ (ไปช่วยราชการ)

img 20191211_093326xx

นางจารุลักษณ์ ขันเงิน

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส 

(ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ)

kanokporn1

นางสาวกนกพร ฝ่ายหมื่นไวย์

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 

 

(พนักงานราชการ 11 คน)

พนักงานสถิติ 6 คน

is dul tung
นายพาทิศ  สุริยนต์ นายอดุลย์  เหมะธุรินทร์ นายสุรพร  วงค์สกล
ton1 tom oa
นายทยากร  สัจมนตรี นายธำมรงค์  เคนคม นางวทัดตา  จันทรพัฒนา

 

  ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 5 คน

ram tan nop
นายสราวุธ รัตนพรหมรินทร์ นายสุรชัย  ศรีไสคำ นายนพดล  มุมไธสง
pa judy1
นางสาวนภา  หล้าดี นายวัฒนา เดชาจิรสิน

  (ลูกจ้าง 5 คน)

judy 1528359597808 A
นายวัฒนา  เดชาจิรสิน นางสาวพลอยณิศา  สมจิตเจริญ นางสาวพรทิพย์ สิงหา
1528359606040 1528359602352
นายสมศักดิ์ แสนคำ นางสาวพิชามญชุ์ บุญญเศรษฐ์

(จ้างเหมา (ขับรถยนต์) 1 คน)

31723340 1870217636362861_7274816731246231552_n

"นายชาญวิทย์ ปราบนา"

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284

มาฟังเพลง "มาร์สสถิติ" กัน