โครงสร้างและอัตรากำลัง

ผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 นายภุชพงค์  โนดไธสง

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์

 นายวิโรจ​น์ เลื่อนราม​

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ


 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม มีดังต่อไปนี้

  • กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
  • บริหาร จัดการ การจัดทำสำมะโน
  • บริหาร จัดการ การสำรวจข้อมูล
  • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 โครงสร้างและอัตรากำลัง

สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม

(ข้าราชการ)

 

 

IMG20170123130617

นางรัดดา กลางบุญเรือง

สถิติจังหวัดนครพนม

 

sedtawooth

นายเสฎฐวุฒิ วราพุฒ

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

(ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการสถิติและวางแผน)

uncharee

นางอัญชลี  ธนากูรเมธา

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

 (ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการสถิติ)

jirasak

นายจีระศักดิ์ อุราสาย

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

chanin

นายฌานิน อุตรนคร

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

 

 

 

(พนักงานราชการ 11 คน)

 

พนักงานสถิติ 6 คน

is dul tung
นายพาทิศ  สุริยนต์ นายอดุลย์  เหมะธุรินทร์ นายสุรพร  วงค์สกล
tom oa

"ว่าง"

 

นายธำมรงค์  เคนคม

 

นางวทัดตา  จันทรพัฒนา

 

  ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 5 คน

ram tan nop
นายสราวุธ รัตนพรหมรินทร์ นายสุรชัย  ศรีไสคำ นายนพดล  มุมไธสง
pa sam

นางสาวนภา  หล้าดี

 

นายปิยะพงษ์  สุวรรณมาโจ

 

  (ลูกจ้าง 7 คน)

judy ton add
นายวัฒนา  เดชาจิรสิน นายทยากร  สัจมนตรี นายพรชัย  ศรีหมงคล นางสาวพลอยณิศา  สมจิตเจริญ

 

 

นางสาวกรรณิการ์ เสนานิคม

นางสาวจิราทิพย์ อุทำกา

นายสมศักดิ์ แสนคำ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (จ้างเหมา (ขับรถยนต์) 1 คน)

 

นายทักดนัย นาคสด

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284