activities

ตัวชี้วัดที่สำคัญ

ภาวะการทำงานของประชากร

อัตราว่างงาน

2558...0.71%

2559...1.85%

2560...2.12%

2561...1.72%

ลดลง จากปี 2560...21.0%

ภาวะเศรษฐกิจสังคมและครัวเรือน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,834 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 13,325 บาท

หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น 192,868 บาท

(เพิ่มขึ้น 5.7 เท่า จากปี 2558)

Back Office NSO

ศาลากลาง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 042-511206 แฟกซ์ : 042-513284